Utrecht

Kind & Jeugd
Volwassenen
Infantteam

Ons team bestaat uit diverse behandeldisciplines en ondersteunend personeel (zie hieronder). Er wordt systeemgericht, persoonsgericht (inzichtgevend) en gedragstherapeutisch gewerkt, waarbij zowel cliënt als zijn sociale context (gezin en school) actief betrokken worden.

 • Mw. R. Huij, Kinder- en Jeugdpsychiater (behandelcoordinator Kind & Jeugd)
 • Mw. K. Eppink, klinisch psycholoog, psychotherapeut, EMDR therapeut (behandelcoordinator IMH en Volwassenenzorg)
 • Mw. H. Willems, Kinder- en Jeugdpsychiater
 • Mw. S. van Rhijn, Volwassenzorg Psychiater
 • MW. L. ter Burg, GZ-psycholoog, psychotherapeut, EMDR therapeut
 • Mw. R. Laros, systeemtherapeut, GZ-psycholoog, psychotherapeut i.o.
 • Mw. M ter Haar, GZ- psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR therapeut
 • Mw. S. de Waal, GZ-psycholoog, IMH specialist i.o.
 • Mw. M. Joppen, psycholoog, GZ-psycholoog i.o.
 • Mw. F. Leer, orthopedagoog NVO
 • Mw. J van Spanje, creatief beeldend therapeut
 • Mw. I. von Eugen, secretaresse
 • Mw. S. Warmenhoven, secretaresse

Polikliniek voor Infant Mental Health, kinder- en jeugd- en volwassenpsychiatrie:

Virenze Utrecht is een polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie en biedt tweedelijns psychologische zorg voor zwangere vrouwen, kinderen (0-18), jeugdigen, en volwassenen (vanaf 18) (na doorverwijzing van een arts of bevoegde instelling). Wij doen eerst diagnostisch onderzoek naar de achtergrond van het klachtgedrag.  We kijken of er sprake is van een psychiatrische diagnose. Op basis van die uitkomsten bieden wij ambulante behandeling aan of verwijzen we door.

Onze bijzondere expertise betreft de behandeling van kinderen en jongeren die bekend zijn met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD. Er bestaat een samenwerkingsverband met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) voor behandeling van deze doelgroep. Tevens wordt er hulp geboden aan kinderen en volwassenen met diverse soorten problemen. Ook wordt hulp geboden aan zéér jonge kinderen geboden van 0-5 jaar (IMH = Infant Mental Health). Virenze Utrecht heeft ook een consultatieve functie voor scholen, huisartsen, buurtteams en andere zorginstellingen.

Wij behandelen volgens een intensief traject; individuele begeleiding van het kind vindt in principe wekelijks plaats, de ouderbegeleiding om de week. Wij realiseren ons dat dit voor een beperkte tijd een agenda investering vraagt. Ouders, kind en behandelaar blijven echter beter betrokken bij de behandeling als deze zeer geregeld plaatsvindt. In de praktijk en uit onderzoek is gebleken dat intensieve behandeltrajecten een groter rendement opleveren en een korter beloop kennen.

Tevens vindt diagnostiek en behandeling voor volwassenen plaats. Kort als het kan, langer indien nodig.

PDF icon Factsheet Virenze Utrecht K&J

Inclusiecriteria, dit behandelen we wel:

Autismespectrumstoornis, ADHD, ODD (licht/secundair) angststoornis, dwangstoornis, ticstoornis, selectief mutisme, stemmingsstoornissen. 

Trauma type 1 (dus enkelvoudig  trauma  inclusief pestervaringen, maar geen jarenlange mishandeling of misbruik), IMH (infant mental health: kinderen in de leeftijd van 0-5 jaar).

IQ > 80

Exclusiecriteria, dit behandelen we niet:

Enkelvoudige vraag voor onderzoek naar dyslexie of een andere leerstoornis.

Vraag om advies i.v.m. een omgangsregeling echtscheiding, OTS,  raadsonderzoek.

Eetstoornissen en verslaving.

Crisisgevoelige patiënten; oppositionele opstandige gedragsstoornis (ernstig) , conduct disorder,  multiproblem gezinnen, complex trauma, psychotische- en bipolaire stoornissen.

 

AANMELDFASE

Screeningsgesprek:
Het screeningsgesprek kan zowel telefonisch als bij ons op de vestiging plaatsvinden.

Tijdens  het screeningsgesprek zal met u nader worden ingegaan op wat uw hulpvraag precies is en worden de klachten verder uitgevraagd. We onderzoeken en bespreken met ouders of onze vestiging een passend hulpaanbod kan bieden. Indien dit zo is zal er een intakegesprek met u en uw  kind worden ingepland. Ter voorbereiding daar op krijgt u een aanmeldpakket mee. Dit pakket bestaat onder meer uit vragenlijsten over de ontwikkeling en het gedrag van uw kind  en dient u in te vullen voor het intakegesprek.

Indien het screeningsgesprek telefonisch is geweest, krijgt u dit pakket thuisgestuurd.

ONDERZOEKSFASE

Onderzoeksfase:
In het intakegesprek wordt nader ingegaan op de klachten. Ook wordt er een ontwikkelingsanamnese afgenomen, waarin de ontwikkeling van uw kind tot nu toe uitgebreid aan de orde komt. Daarnaast zal uw kind individueel onderzocht worden door een kinder- en jeugdpsychiater of een GZ-psycholoog.

Aanvullend onderzoek:
Indien er aanvullend onderzoek wordt gedaan kan het gaan om een niveaubepaling, neuropsychologisch onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, extra psychiatrisch onderzoek, een schoolobservatie of contact opnemen met eerdere hulpverleners en/of school.

Adviesgesprek:
Na de intake- en onderzoeksfase vindt een adviesgesprek plaats, waarin met ouders en eventueel het kind of jongere de uitkomst van het onderzoek en het advies voor behandeling wordt besproken.

Behandelplan:
Indien er na de intakefase bij onze polikliniek ook een behandeling gaat plaatsvinden  wordt er een behandelplan voor het kind of de jongere opgesteld dat afhankelijk van de leeftijd door ouders en/ of jongere ondertekend dient te worden. Op basis van dit behandelplan zal de behandeling geëvalueerd worden.

Vragenlijst voormeting:
Wij vragen ouders tijdens een eerste behandelcontact een vragenlijst over hun kind in te vullen. Dit wordt meerdere keren per jaar herhaald om het effect van behandeling goed te kunnen volgen.

BEHANDELFASE

Behandelteam: 
Onderzoek en behandeling worden uitgevoerd door een multidisciplinair team, bestaande uit een kinder- en jeugdpsychiater, psychiater VWZ, klinisch psycholoog/psychotherapeut, GZ- psychologen, een ontwikkelingspsycholoog, een ouderbegeleider/ systeemtherapeut en een vaktherapeut (beeldend)/ouderbegeleider. Lopende behandelingen worden met regelmaat met ouders geëvalueerd en/of met de cliënt zelf.

Behandelaanbod:

 • Ouderbegeleiding en gezinsgesprekken:  
  Wij vinden het belangrijk dat ouders/opvoeders betrokken worden bij de hulpverlening omdat zij verantwoordelijk zijn voor het kind.  Onze werkwijze is dat in principe naast de hulp aan het kind ook de ouders worden begeleid. In de ouderbegeleiding kunnen ouders  enerzijds de problemen bespreken die zij ervaren met hun kind, anderzijds wordt voorlichting gegeven over de diagnose (psycho-educatie) en passende begeleiding. Wanneer het nodig is, kunnen de andere gezinsleden ook bij de gesprekken betrokken worden.  Leerkrachten en/of andere betrokkenen bij het kind en diens gezin worden bij voorkeur en in goed overleg ook betrokken bij de behandeling.
 • Psycho-educatie:  
  Dit wordt gegeven aan het kind / de jongere met een psychiatrische diagnose.  In de psycho-educatie krijgen zij voorlichting over de diagnose  zoals  oorzaken, symptomen, het verloop en de behandeling.  Zij kunnen hier ook terecht met hun vragen en  onzekerheden. Psycho-educatie wordt  meestal individueel  gegeven ,  maar kan ook aan ouder en  kind,  aan broer of zus  of in groepsverband aangeboden worden.
 • Cognitieve gedragstherapie:
  Dit wordt ingezet als behandeling van bijvoorbeeld angst/dwang, stemmingsproblemen of tics. (Cognitieve) gedragstherapie is een overwegend kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Vaak wordt er gewerkt aan de hand van protocollen/werkboeken, waarin het kind of de jongere uitgenodigd wordt om te werken aan het ontdekken en veranderen van gedachten, gevoelens en gedrag. Daarbij worden er vaak thuisoefeningen gegeven, al dan niet met ondersteuning van ouders, om nieuwe vaardigheden te oefenen en ander, positiever gedrag aan te leren. Deze therapie wordt meestal individueel gegeven.
 • Creatieve therapie beeldend: 
  Dit kan zowel  ingezet  worden voor nader diagnostisch onderzoek (procesdiagnostiek) als  voor behandeling. De therapie wordt uitgevoerd met teken- en handvaardigheid materialen. De therapeut zet  hiermee gerichte opdrachten in om het kind een bepaalde gedragsoefening te laten doen of een bepaalde ervaring te kunnen beleven, passend bij de afgesproken behandeldoelen. De therapie vindt meestal individueel plaats maar kan op indicatie ook in groepsverband of met gezinsleden plaatsvinden.
 • Behandeling met medicatie:
  Er wordt altijd zorgvuldig gekeken of er naast de ouderbegeleiding en eventueel individuele therapie ook een indicatie voor medicatie is. Mocht één van de adviezen een behandeling met  medicijnen zijn, dan volgt eerst een adviesgesprek door de psychiater waarin uitgebreid informatie wordt gegeven. Daarna kunt u beslissen of u kiest voor behandeling met medicijnen of niet.
 • Groepstherapie:
  Wij hebben de mogelijkheid om bij voldoende aanmeldingen bepaalde behandelingen in groepsverband aan te bieden, te denken valt aan trainingen geboden vanuit creatieve therapie, cognitieve therapie of psycho-educatie.  Dit aanbod varieert op dit moment te veel om het hier als standaard te beschrijven.
 • Infant Mental Health (-9 maanden tot 5 jaar):
  In het eerste en tweede gesprek (de intake) staan wij stil bij uw zorgen,  vragen  en  verwachtingen. Samen praten we over de geschiedenis van zwangerschap, geboorte en ontwikkeling. We hebben het ook over  oorzaken en omstandigheden die bij de problemen een rol zouden kunnen spelen. We kijken intussen samen ook naar uw  kindje, dat kan spelen. We maken (mits uw toestemming) ook een stukje beeldopname van de wisselwerking tussen u en uw kindje, wanneer jullie samen spelen. Dit helpt ons heel erg  om uw kindje beter te leren kennen en begrijpen. We zoeken in overleg met u en onze teamleden naar de meest passende invalshoek voor onderzoek en/of  behandeling. Dat wordt neergeschreven in een plan van aanpak, op maat van uw situatie.
   

AFSLUITFASE

Eindevaluatie:
In overleg met ouders en/ of  jongere wordt gekeken wanneer een behandeling wordt afgesloten.  In een eindevaluatie wordt met ouders op de totale behandeling teruggeblikt.

Nameting:
Om een nameting na behandeling te kunnen doen vragen wij ouders om opnieuw de vragenlijst over hun kind in te vullen zodat wij de effectiviteit van de behandeling kunnen meten.

Eindbrief:
Het verloop van de behandeling en de situatie bij afronding worden in een eindbrief beschreven, deze wordt aan ouders en verwijzers opgestuurd.

Let op: Het is verplicht om u te kunnen legitimeren in de zorg, ook bij kinderen jonger dan 14 jaar. Daarover vindt u hier meer informatie.

Aanmelden

Aanmeldingen Infant Mental Health, kinderen en jongeren

Een kind of jongere kan aangemeld worden via de website of via het telefonisch spreekuur (tel. 030-2326770). Het telefonisch spreekuur is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13-14 uur. Incidenteel komt het spreekuur te vervallen, er zal dan op korte termijn worden teruggebeld. Er is altijd een verwijzing nodig van de huisarts, kinderarts, Bureau Jeugdzorg, de gemeente of een andere instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Voor Infant Mental Health en Kind&Jeugd hebben wij contracten met zowel de gemeente Utrecht stad als met omringende gemeentes (zoals Amersfoort, regio Eemland, regio Lekstroom, Zeist, de Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Woerden, Stichtse Vecht, Ronde Venen, regio FoodValley, etcetera).

Aanmeldingen Volwassenenzorg

Volwassenen kunnen zich online aanmelden via onze website, daarbij kan de verwijsbrief geüpload worden. Nadat wij de verwijsbrief ontvangen hebben, wordt deze gecontroleerd door het secretariaat op de juistheid van de gegevens.

Een verwijsbrief moet altijd aan de volgende eisen voldoen: een verwijzing naar de Specialistische GGZ (voor nieuwe aanmeldingen), de AGB-code van de verwijzer, de datum en de reden van de verwijzing.

Daarna wordt er een inschatting door de hulpverleners gemaakt of onze polikliniek de juiste zorg zou kunnen bieden. Het kan zijn dat hierover nog telefonisch contact met de aangemelde cliënt of verwijzer wordt opgenomen door één van de hulpverleners. Wanneer de inschatting is dat we de juiste zorg kunnen bieden, wordt er een bevestiging gestuurd voor een eerste (intake)afspraak.

Virenze streeft ernaar om zonder wachtlijst te werken op al haar vestigingen. Dat wil zeggen dat u een afspraak krijgt binnen een periode van max. 4 weken, tenzij hieronder anders vermeld.

let op: de wachttijden zijn variabel en kunnen dus afwijken van de daadwerkelijke wachttijd. Om het zeker te weten kunt u het beste contact opnemen met de betreffende locatie
 

Actuele Wachttijden

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.