Rosmalen-Oss

Kind & Jeugd
Volwassenen

Laten we ons even voorstellen:

Virenze Rosmalen-Oss biedt ambulante geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen van 4 jaar tot 18 jaar, jong volwassenen en volwassenen. Cliënten kunnen bij ons terecht voor diagnostiek en behandeling. Sinds kort is ook specialistische traumazorg toegevoegd aan ons behandelaanbod. We bieden de behandeling aan vanuit twee locaties, één in Rosmalen en één in Oss. Virenze Rosmalen-Oss biedt zorg binnen de Generalistische Basis GGZ en binnen de Specialistische GGZ.

Ons team is multidisciplinair. Dat wil zeggen, we werken met meerdere disciplines samen en zien dit ook als belangrijke kracht van ons team. Vanuit verschillende invalshoeken benaderen we de problematiek en zoeken we naar oplossingen. Hierbij proberen we steeds zo goed mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag van de cliënt. Ook vinden we het belangrijk om nauw contact met de verwijzer te onderhouden en betrekken we, voor wat betreft kind & jeugd, informatie van school in het traject. Dat is, als de ouders/verzorgers daarin toestemmen.

Sinds januari 2015 is de jeugdgezondheidszorg anders georganiseerd. Dat betekent een nieuwe uitdaging. Virenze probeert zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wijkteams die inmiddels gevormd zijn. Hierbij sluit ons motto "we  doen zoveel als nodig en niet meer dan noodzakelijk”, prima aan bij de doelstellingen die vanuit de gemeenten geformuleerd zijn. Waar mogelijk betrekken we wijkteams bij reeds lopende behandelingen, voor een goede overdracht of nazorg, maar ook: staan we open voor consultatie en denken graag mee over mogelijkheden voor kinderen die in de knel zitten en hulp nodig hebben. We maken graag onderdeel uit van een keten van zorg.

De volwassenzorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. De zorg bij Virenze Rosmalen vindt plaats vanuit de Generalistische Basis GGZ of in het geval van langdurige of meer intensieve behandeling binnen de Specialistische GGZ. In beide gevallen is een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Vergoeding van de behandeling valt onder de basisverzekering. Het wettelijk eigen risico wordt aangesproken voor gemaakte zorgkosten. Indien u uw eigen risico vrijwillig hoger heeft ingesteld, zullen de kosten hoger zijn en deze kosten kunt u opvragen bij uw zorgverzekering.                                                    

Voor kind & jeugd geldt dat afhankelijk van de leeftijd van het kind of de jongere de ouder(s)/verzorger(s) zoveel mogelijk betrokken worden in het diagnostiek- en/of behandeltraject. Het kind/de jongere en zijn omgeving staan centraal in onze benadering.

Medewerkers multidisciplinaire Team Virenze Rosmalen-Oss:

 • Neeltje van Doremalen, GZ-psycholoog
 • Boris Drozdek, Psychiater
 • Jan Rodenburg, klinisch psycholoog-psychotherapeut, behandelcoördinator volwassenzorg
 • Michelle van de Kerkhof, teamsecretaresse
 • Esther Boschker, Office Manager
 • Chris Elbers, GZ-psycholoog i.o.
 • Anne van Grinsven, GZ-psycholoog i.o.
 • Lieke Jansen, GZ-psycholoog
 • Janneke van Wijnen, psycholoog, cognitief gedragstherapeut i.o.
 • Gerrie Schraven, tekentherapeut, kindertherapeut
 • Geby Broeders, psycholoog
 • Eveline Metselaar, behandelcoördinator, GZ-psycholoog
 • Carolien van Schijndel, teamsecretaresse
 • Lisette van der Burght, GZ-psycholoog
 • Renate van Haren, kinder- en jeugdpsychiater – psychotherapeut
 • Bente Scholten, GZ-psycholoog
 • Pascale Cox, systeemtherapeut
 • Hedwig van Bakel, Hoogleraar IMH en GZ-psycholoog
 • Ingeborg Kwanten, sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Harry Hoeijmakers, sociaal psychiatrisch verpleegkundige – EMDR therapeut
 • Jeroen Drost, sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Op deze pagina een korte toelichting betreffende het diagnostisch onderzoek en onze behandelmogelijkheden. De huidige stand van de wetenschappelijke kennis en praktijkervaring zijn de basis van het diagnostisch onderzoek en de behandeling die wij bieden.

ONDERZOEKSFASE (K&J)

Intake en onderzoek
In het intakegesprek wordt nader ingegaan op de klachten en de hulpvraag. Bij kind & jeugd wordt aanvullend vaak een ontwikkelingsanamnese afgenomen, waarin de ontwikkeling van het kind tot nu toe uitgebreid aan de orde komt. Ook het kind wordt gezien. Meestal wordt het intakegesprek vormgegeven middels  een zogenaamd duo-intake-gesprek. Dat wil zeggen: ouders en kind komen tegelijkertijd en splitsen halverwege het gesprek op. Er vindt vervolgens kort overleg plaats tussen de hulpverleners die met de cliënt(en) in gesprek zijn, gevolgd door een adviesgesprek met een voorstel voor plan van aanpak.

Aanvullend onderzoek
Het komt regelmatig voor dat de behandelaar in overleg met ouders en evt. kind of jongere besluit tot aanvullend onderzoek. Het kan dan gaan om een niveaubepaling (intelligentieonderzoek), neuropsychologisch onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, extra psychiatrisch onderzoek, een systeemonderzoek, een schoolobservatie of contact met eerdere hulpverleners en/of school.

Adviesgesprek
Na de intake- en onderzoeksfase vindt een adviesgesprek plaats, waarin met ouders en eventueel het kind of jongere de uitkomst van het onderzoek en het advies voor behandeling wordt besproken. Voorafgaand aan dit gesprek is het kind/de jongere besproken tijdens ons multidisciplinair overleg.

Specifiek onderzoeksaanbod kind & jeugd: Turbo-poli

De turbo-poli van Virenze Rosmalen is een onderzoeksaanbod dat is ontwikkeld op verzoek van huisartsen in de regio Den Bosch. De turbo-poli is bedoeld om snel (vaak binnen één dag) helderheid te geven over het wel of niet aanwezig zijn van enkelvoudige ADHD. Er spelen dan geen andere complicerende factoren. Vooraf wordt een uitgebreider aanmeldpakket aangeleverd, door POH-GGZ, jeugdartsen of wijkteam-medewerkers, bestaande uit een Verwijsbrief (generalistische basis GGZ), Ontwikkelingsvragenlijst, Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV) ingevuld door zowel ouders als school, , Leerling-Volg-Systeem (LVS). Na diagnostiek wordt de behandeling weer overgedragen aan de verwijzer. Meestal gaat het wijkteam of de POH-GGZ weer aan de slag, samen met ouders en kind.  Voor uitgebreidere informatie verwijzen we naar de folder.  

Bekijk hier de folder: 

BEHANDELFASE

Indien er na de intakefase bij onze praktijk behandeling gaat plaatsvinden, wordt er een behandelplan opgesteld. Voor kind & jeugd geldt dat dit plan samen met ouders opgesteld wordt. Als het wijkteam actief betrokken wordt, worden afspraken hieromtrent opgenomen in het behandelplan. Het behandelplan is een overeenkomst die ondertekend wordt door cliënt en behandelaar en vormt daarmee de basis voor de behandeling. Jongeren vanaf 12 jaar tekenen het behandelplan ook mee. Vanaf 16 jaar hoeven ouders het plan niet meer mee te ondertekenen. Samen worden doelstellingen opgesteld, zo concreet en helder mogelijk. Op basis van dit behandelplan zal de behandeling geëvalueerd worden. Om het effect van de behandeling goed te kunnen volgen zal er twee maal per jaar ook gevraagd  worden een korte vragenlijst in te vullen.

Behandelmodules die wij momenteel aanbieden

Kind & Jeugd
Voor de 4 t/m 18 jarigen wordt het zorgaanbod op maat gemaakt voor ieder(e) kind of jongere, omdat de zorgen heel uiteenlopend kunnen zijn. Er kunnen zorgen zijn vanuit o.a. angststoornissen, depressieve klachten, dwang, gehechtheidsproblematiek, ADHD, autisme spectrum stoornissen of aan trauma gerelateerde problematiek.

De behandelmethoden die wij bieden zijn verschillend en zijn gebaseerd op de huidige stand van wetenschappelijke kennis en praktijkervaring, volgens richtlijnen van de beroepsgroepen van onze medewerkers.

De behandeling kan bestaan uit opvoedingsadviezen, psycho-educatie, gezinstherapie, medicamenteuze behandeling, individuele psychotherapie (o.a.cognitieve gedragstherapie), EMDR, beeldende (vak-) therapie, vrijwel altijd in combinatie met ouderbegeleiding, ouder- kind therapie. Indien er voldoende vraag is bieden we tevens verschillende vormen van groepstherapie aan. Groepsbehandeling gericht op kinderen; op het leren begrijpen van en omgaan met bijvoorbeeld ADHD of autisme spectrum problematiek. Soms hebben groepen ook een diagnostisch karakter. We kunnen tijdens de groepen de kinderen en hun mogelijkheden goed observeren. Groepstherapie kent een belangrijke kracht: kinderen leren heel veel van elkaar, ze krijgen op deze manier steun en de boodschap dat ze ‘niet alleen’ kampen met hun problemen. Op dit moment werken wij eraan om ons groeps-en individuele aanbod uit te breiden met Mindfullness voor kinderen.

Oudergroepen zijn gericht op het leren begrijpen van de problematiek die bij hun kind speelt, zoals de psycho-educatiegroep ADHD en Autisme, maar ook op de acceptatie van problematiek.

Adolescenten
Volwassen worden gaat niet altijd vanzelf. De periode tussen begin puberteit en ongeveer 25 jaar (adolescentie) is een belangrijke ontwikkelingsfase waarin je identiteit wordt gevormd en de groei naar volwassenheid wordt gemaakt. Het is een fase vol met veranderingen en ontwikkelingen. Hoewel het voor de meesten een spannende tijd is vol uitdagingen en nieuwe ontdekkingen, is het voor sommigen ook een moeilijke en kwetsbare tijd met veel vragen en onzekerheden. Psychische problematiek in deze leeftijdscategorie heeft daarom ook speciale zorg nodig. Virenze heeft dan ook een speciaal adolescententeam in Rosmalen.

Als je voor de eerste keer bij ons komt, vindt er een gesprek plaats om samen te kijken naar hoe je leven tot nu toe is gelopen en waar je tegen aan loopt en/of ontevreden over bent. Na dit eerste kennismakingsgesprek bespreken we een plan van aanpak: wat is er aan de hand, welke hulp heb je nodig en kun je die hulp bij Virenze krijgen of moeten wij je doorverwijzen. Binnen het adolescententeam werken mensen met verschillende opleidingen, die zowel met jou als je ouders kunnen werken. Ondersteunende medicatie behoort ook tot de mogelijkheden. Vanaf je 16e mag je ook hulp vragen zonder toestemming van je ouders.

Volwassenen
Na aanmelding volgt/volgen één of meerdere gesprek(ken) waarin gekeken wordt wat uw klachten en hulpvraag zijn. Na de intakefase hebben wij overleg in ons multidisciplinaire team. Wanneer de problematiek en hulpvraag door ons behandeld kan worden, doen we een behandelvoorstel welke in het adviesgesprek met u besproken zal worden. Samen stellen we dan een behandelplan op.

Wij bieden op deze locatie onderzoek en individuele behandeling aan in de vorm van psycho-educatie, systeemtherapie, psychotherapie, cognitieve gedragstherapie. Ook EDMR, MBT en schematherapie is onderdeel van het behandelaanbod. 

Locatie Rosmalen
Stationsplein 3 i
5241GN Rosmalen
Tel 073 - 763 09 68
Fax 073 - 521 34 29

Locatie Oss
Raadhuislaan 4
5341 GM Oss
Tel 073 - 763 09 68
Fax 073 - 521 34 29

Let op: Het is verplicht om u te kunnen legitimeren in de zorg, ook bij kinderen jonger dan 14 jaar. Daarover vindt u hier meer informatie.

Aanmelden

Wijkteams (vanuit de gemeente), huisartsen, medisch specialisten en jeugdartsen kunnen rechtstreeks naar Virenze verwijzen. Cliënten (of ouders) melden vervolgens zelf aan via de website. Voor vragen is het secretariaat beschikbaar voor ondersteuning.

Cliënten uit regio Oss worden indien mogelijk gezien op de locatie in Oss op de Raadhuislaan, echter gezien het multidisciplinaire karakter van onze zorg, zal het soms ook nodig zijn om afspraken op locatie in Rosmalen (Stationsplein) te maken.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00-13.00 en van 13.30-17.00.

Tel.nr. 073-7630968.
Fax.nr. 073-5213429
E-mail: rosmalen@virenze.nl

Omdat onze behandelaren niet altijd beschikbaar zijn voor telefonisch overleg, hebben wij voor overleg met verwijzers en voor consultatie een telefonisch spreekuur gereserveerd op donderdag van 12:00-13:00.

Na aanmelding ontvangt u een aanmeldpakket. Dit pakket bestaat onder meer uit vragenlijsten ten behoeve van NAW gegevens en een zorgovereenkomst. Als het hele pakket retour is en compleet, wordt een screening ingepland. Er wordt contact opgenomen door één van onze behandelaren om een eerste inventarisatie te maken van de hulpvraag. Soms blijkt de hulpvraag niet helemaal passend. Er wordt dan verder verwezen. Doorverwijzing kan te maken hebben met de aard van de aangemelde problematiek, bijvoorbeeld: er moet acuut ingegrepen worden in een crisissituatie, er is sprake van een verstandelijke beperking, er is een samenloop van andere problemen in het gezin waarbij eerst vanuit een andere instantie hulp geboden moet worden, een andere instantie is deskundiger op het gebied van de betreffende problematiek.

In dat geval kunnen wij, indien gewenst, de verwijzer adviseren over betere alternatieven.

Er wordt vaak gevraagd om alvast een vragenlijst in te vullen. Om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, hebben wij deze graag retour, nog vóórdat het intakegesprek plaatsvindt. 

Virenze is gestart met  een trauma team dat is gespecialiseerd in het behandelen van psychische klachten die ontstaan zijn na traumatische ervaringen.  Het aanbod wordt zowel in de Generalistische Basis-GGz als in de Specialistische GGz geleverd. De behandelaars van het Virenze trauma team hebben veel ervaring  met diagnostiek en behandeling  van traumagerelateerde klachten, ook met de complexe vormen van traumagerelateerde klachten in uitzonderlijke omstandigheden.

Het Virenze trauma team richt zich op de volgende groepen:

 • Mensen die traumagerelateerde klachten hebben ontwikkeld door een of meerdere schokkende levensgebeurtenissen, zoals een overval, ongeval, gewelddadig overlijden, etc.
 • Veteranen met uitzendgerelateerde problematiek en ex-militairen met traumagerelateerde problematiek ten gevolge van dienstongevallen.
 • Geüniformeerden met werkgerelateerde traumaklachten, zoals (ex-)medewerkers van politie, brandweer en ambulance, treinmachinisten, conducteurs en Boa’s .
 • Vluchtelingen en asielzoekers met trauma gerelateerde klachten als gevolg van oorlog en/of politiek geweld.
 • Mensen die traumagerelateerde klachten hebben ontwikkeld als gevolg van mensenhandel en gedwongen prostitutie.
 • Mensen die als hulpverlener of journalist in conflictgebieden gegijzeld zijn geweest of getuige zijn geweest van gewelddadigheden die tot traumagerelateerde klachten hebben geleid.

De benadering van een cliënt vindt plaats vanuit een  contextueel perspectief: er is niet alleen aandacht voor de psychische klachten, maar ook voor de context waarin de cliënt functioneert. Er  wordt om die reden vaak samengewerkt met collega’s of externe partijen om de kans op een goed behandelresultaat zo optimaal mogelijk te maken.  Indien nodig wordt er gewerkt met tolken als blijkt dat de taal nog onvoldoende is om een behandeling in het Nederlands te kunnen volgen.

Behandeling
Het Virenze trauma team richt zich op diagnostiek en behandeling van traumagerelateerde problematiek, waarbij we ook bereikbaar zijn voor consultatie en collegiaal overleg.  Virenze heeft de beschikking  over diverse locaties, zodat het aanbod van het trauma team consultatief geleverd kan worden aan de vestigingen in het hele land. Het onderzoek- en behandelaanbod is voorlopig gesitueerd in de locaties Rosmalen, Eindhoven, Oss en Maastricht. Binnen het trauma team hebben we de beschikking over een scala aan traumagerichte- en stabiliserende behandelmogelijkheden.

Partner en gezin
Er bestaat de mogelijkheid om partnerrelatie en/of gezinsproblematiek ten gevolge van traumatisering van een of beide partners of gezinsleden te behandelen. Dit aanbod staat wel in het kader van het individuele behandelaanbod van een van de partners of de gezinsleden en heeft als doel de negatieve effecten van traumagerelateerde klachten op het systeem te verminderen.

Groepen
Bij voldoende aanmelding kan er groepsbehandeling geboden worden. Op dit moment zijn er in Oss twee groepen: een groepsbehandeling voor Nieuw Guinea veteranen en een groepsbehandeling voor Perzisch sprekende mannen. 

Aanmelden
Aanmelden kan via de site van Virenze: www.virenze.nl 

Na aanmelding zal binnen enkele weken een intakegesprek volgen, waarna een behandelaanbod volgt of een advies wordt verstrekt.  

Virenze streeft ernaar om zonder wachtlijst te werken op al haar vestigingen. Dat wil zeggen dat u een afspraak krijgt binnen een periode van max. 4 weken, tenzij hieronder anders vermeld.

let op: de wachttijden zijn variabel en kunnen dus afwijken van de daadwerkelijke wachttijd. Om het zeker te weten kunt u het beste contact opnemen met de betreffende locatie
 

Actuele Wachttijden

Binnen kantooruren: 073-7630968

Buiten kantooruren: 0900-8860

Bij levensbedreigende situaties: 112

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.