Maastricht / afdeling K&J

Kind & Jeugd

Virenze Riagg Maastricht afdeling Kind & Jeugd levert kwalitatief hoogstaande zorg aan kinderen/jeugdigen met meervoudige/complexe psychische of psychiatrische problematiek en hun gezinnen. Ons doel is het herstel van welbevinden en dagelijks functioneren van het kind of de jongere. Wij werken nauw samen met het hele gezin en het netwerk rondom het gezin.

Wij behandelen kinderen en jeugdigen van 6 t/m 23 jaar (bijna altijd samen met hun ouders) die psychologische en/of psychiatrische klachten ervaren op een of meerdere levensgebieden (gezin, school, vrije tijd, met leeftijdsgenoten enz.). 
Dit kan gaan om: 

 • klachten die zijn ontstaan na een heel ingrijpende gebeurtenis (trauma);  
 • angsten, 
 • langere tijd somber en verdrietig voelen, 
 • opstandig of agressief gedrag; 
 • moeite om relaties aan te gaan of vast te houden/hechtingsproblematiek 
 • als wordt gedacht aan autisme of ADHD.
 • persoonlijkheidsproblematiek in ontwikkeling
 • eetstoornissen
 • tic-stoornissen
 • psychotische stoornissen
 • Ouders ervaren bijna  altijd problemen in de opvoeding en hantering. 

Kinderen tussen 0-6 worden gezien door het IMH (Infant Mental Health) team.

De afdeling wordt gevormd door teams bestaande uit een kinder- en jeugdpsychiater, basis-, GZ- en klinisch psychologen, psychotherapeuten (cognitief gedragstherapeuten, speltherapeuten, gezinstherapeuten en psycho-motorische therapeuten) en sociaal-psychiatrische verpleegkundigen.
Er wordt gewerkt vanuit een multidisciplinaire visie, waarbij zowel het kind en het gezin, als ook de context (school, andere hulpverlenende instanties) altijd betrokken worden. De hulpvraag van het kind/jongere en/of de ouders is hierbij leidend.

Jaarlijks worden er ongeveer 600 nieuwe kinderen/jeugdigen, samen met hun ouders aangemeld. Er zijn ruim 1200 kinderen/jeugdigen in behandeling. De meesten worden verwezen via de huisarts of Team Jeugd van de Gemeente. Andere verwijzers zijn Bureau Jeugdzorg, GGD (schoolartsen), medisch specialisten (kinderartsen, kinderneuroloog) en andere collega-instellingen zoals Zuyderland en MUMC+.

Er wordt op de afdeling nauw samengewerkt met de Universiteit van Maastricht. De samenwerking met Universiteit Maastricht maakt dat wij onderzoek kunnen doen naar effectiviteit van nieuwe behandelingen. 
 

Intake
Ouders worden in principe samen met hun kind uitgenodigd voor een eerste gesprek. Er wordt gesproken met (beide) ouders en kind samen en er vindt een spelobservatie/gesprek plaats. Tevens wordt contact opgenomen met de school. Indien er andere hulpverlenende instanties zijn betrokken worden deze uitgenodigd bij het intakegesprek of er wordt contact gezocht.


Na het intakegesprek en het verzamelen van verdere informatie (school, andere hulpverlenende instanties, eerdere hulpverlenening) bespreken wij dit in het team (met o.a. kind- en jeugdpsychiater en psycholoog). Daarna is er weer een gesprek met ouders en kind om het advies te bespreken. In overleg wordt besloten tot doorverwijzing, aanvullende diagnostiek en/of behandeling.

Er is 1 hulpverlener waar ouders contact mee houden en we doen ons best behandeling of verder onderzoek zo snel mogelijk te laten plaatsvinden.

Aanvullende diagnostiek
Indien geindiceerd kan specialistische diagnostiek plaatsvinden. Op deze manier wordt vanuit een zorgvuldige beeldvorming,  behandeling gericht en efficient ingezet. Aanvullende diagnostiek kan in verschillende vormen plaatsvinden: 
(neuro)psychologisch(test) onderzoek, psychiatrisch onderzoek, spelobservatie, gezinsdiagnostisch onderzoek. 

Er kan ook voor gekozen worden het diagnostisch proces en de behandeling parallel te laten lopen, waardoor snel op de klachten gereageerd kan worden.

Behandeling
Er wordt steeds goed gekeken wat er nodig is voor het kind/jeugdige en ouders en betrokken partijen (school, andere hulpverlenende instanties).
Geboden behandelingen zijn:

 • individuele psychotherapie (o.a. speltherapie, cognitieve gedragstherapie, inzichtgevende psychotherapie (o.a. schematherapie) of psychomotorische therapie),
 • medicamenteuze behandeling,
 • ouderbegeleiding (al dan niet in de thuissituatie) of gezinstherapie.

Ook zijn er verschillende groepsbehandelingen voor kinderen/jongeren en ouder groepen. Zo zijn er:

 • sociale vaardigheidstrainingen (rots en water, speciaal voor kinderen met autisme),
 • zelfbeeldgroepen,
 • organisatie-en planningstrainingen,
 • mindfulness trainingen enz.

Virenze streeft ernaar om zonder wachtlijst te werken op al haar vestigingen. Dat wil zeggen dat u een afspraak krijgt binnen een periode van max. 4 weken, tenzij hieronder anders vermeld.

let op: de wachttijden zijn variabel en kunnen dus afwijken van de daadwerkelijke wachttijd. Om het zeker te weten kunt u het beste contact opnemen met de betreffende locatie
 

Actuele Wachttijden

Let op: Het is verplicht om u te kunnen legitimeren in de zorg, ook bij kinderen jonger dan 14 jaar. Daarover vindt u hier meer informatie.

Aanmelden

De afdeling K&J van Virenze Riagg Maastricht biedt een crisisdienst voor ingeschreven en niet-ingeschreven cliënten, waarbij een psychiatrische inschatting nodig is. Dagelijks zijn hulpverleners beschikbaar om crisisinterventie (diagnostiek en begeleiding) te bieden. Er is sprake van een crisis bij (vermoeden van) psychiatrische problematiek en acuut gevaar voor het kind/jeugdige zelf en/of gevaar voor haar/zijn omgeving.  Dit wordt ingeschat door de huisarts, medisch specialist of BJZ, waarna de crisisdienst kan worden ingeschakeld.
 

Infant Mental Health (IMH)
Dit specialistische team richt zich op de allerjongsten. Het betreft kinderen van 0-6 jaar waarbij een vermoeden bestaat van psychische problematiek. Er wordt intensief samengewerkt met ouders veelal ook in de thuissituatie en met diverse vormen van behandeling. Hiernaast bestaat er een goede samenwerking met diverse partners, MUMC+, kinderdagverblijf, TIV enz.

Ambulant jong en Ambulant plus
Virenze Riagg K&J biedt een intensieve psychotherapeutische behandeling voor jongeren (14-23 jaar) met persoonlijkheidsproblematiek in wording en/of emotieregelatieproblematiek (automutilatie, agressie, stemmingswisselingen, suicidaliteit, schoolverzuim enz). Het betreft complexe en langdurige problematiek. Deze behandelvorm maakt deel uit van een landelijk onderzoek, dat momenteel in meerdere centra in Nederland wordt uitgevoerd. 

Jong-volwassenen
De groep jong volwassenen (t/m 23 jaar) met o.a.vermoeden van ontwikkelingsproblematiek (autisme en /of ADHD) wordt tevens gezien. Deze jongeren hebben vaak moeite met de transitie naar zelfstandigheid en wonen veelal nog thuis. Kinderen en jongeren en hun gezinnen dia al voor hun 18e jaar bij ons in behandeling zijn kunnen zodoende ook in behandeling blijven.


Gedwongen opname
Bij ernstig chronisch gevaar verzorgt de afdeling/psychiaters inschattingen ten behoeve van een gedwongen rechterlijke machtiging in het kader van de wet BOPZ.
 

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.