Goor

Kind & Jeugd
Infantteam

PDF icon Factsheet Virenze Goor

Virenze Twente (locatie Enschede en Goor) biedt ambulante geestelijke gezondheidszorg voor kind- en jeugd en volwassenen.
Dit betekent naast hulp aan (jong) volwassenen, hulp aan kinderen van alle leeftijden, waarmee we behalve baby's, peuters, kleuters, kinderen van basisschoolleeftijd, pubers en adolescenten ook bedoelen het ongeboren kind en zijn ouders.

Afhankelijk van de leeftijd van de nul tot en met achttienjarigen worden de ouder(s)/verzorger(s) zoveel mogelijk betrokken in het diagnostiek- en/of behandeltraject. Het kind en zijn omgeving staan centraal in onze benadering.

Vanuit een bio-psycho-sociaal denkmodel verrichten wij kwalitatief verantwoorde multidisciplinaire diagnostiek en behandeling. Hierbij worden verschillende theoretische denkkaders geïntegreerd om zorg op maat te kunnen geven die aansluit bij de hulpvraag van ouders en kind. Door samenwerking met partners in de regio streven wij naar adequate ketenzorg.

Gezien dat psychiatrische problematiek en psychopathologie er voor verschillende leeftijden anders uit kan zien en ook de behandeling anders kan zijn, is de zorg opgedeeld in 'Infant’ (jonge kind van -9 maanden tot 6 jaar) en 'Kind en Jeugd' (locatie Goor en Enschede) en 'Volwassenen'( Enschede).

Team

Virenze Twente heeft locaties in Enschede, Goor

Het multidisciplinaire behandel team bestaat uit:

 • Mevr. van Niel, kinder- en jeugdpsychiater/psychotherapeut/IMH specialist
 • Mevr. Peters, klinisch psycholoog/psychotherapeut
 • Mevr. Schoute, orthopedagoog/psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog
 • Dhr. van der Ploeg, systeemtherapeut
 • Mevr. Laros, GZ-psycholoog/systeemtherapeut/psychotherapeut i.o.
 • Mevr. Smit, ambulant gezinsbehandelaar
 • Dhr. Verschoor, GZ-psycholoog/psychotherapeut
 • Dhr. Stribos (langdurig ziek), GZ-psycholoog/psychotherapeut
 • Mevr. van der Voort, psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog
 • Mevr. Aanstoot, ambulant gezinsbehandelaar
 • Dhr. van Zadelhoff, beeldend therapeut
 • Mevr. Verhage, GZ-psycholoog/psychotherapeut
 • Mevr. Beverdam, GZ-psycholoog

Het secretariaat bestaat uit:

 • Mevr. Bugter, team secretaresse
 • Mevr. Goerke, team secretaresse
 • Mevr. Jansen, team secretaresse
 • Mevr. Hoekstra, office manager
 • Mevr. Schoneveld, Regionaal Management Assistent

Mevrouw Marchetta is Regio Directeur Randstad-Overijssel

Hulp aan aanstaande ouders/zwangeren

Vijf keer praten over je zwangerschap

Omdat de relatie met de komende baby al in de buik begint, bieden wij ook hulp aan zwangere vrouwen en hun partners. Wij kunnen hen als toekomstige ouders helpen zich op de komst van hun baby en het aangaan van een gehechtheidsrelatie met hun kind voor te bereiden.

Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan zwangere vrouwen en aanstaande vaders die:

 • angst, somberheid of stress ervaren rond de zwangerschap
 • complicaties rond een eerdere zwangerschap of bevalling hebben gehad
 • een eerder kindje hebben verloren
 • een eerder kindje met een ontwikkelingsachterstand hebben
 • een meerling krijgen en daarover willen praten
 • zich zorgen maken over de hechting met hun aankomende baby

Infant

Ons infantteam richt zich op jonge kinderen van -9 maanden t/m 5 jaar en hun ouders/verzorgers.

Het verloop van de ontwikkeling van een kind kan allerlei vragen en zorgen oproepen bij zijn ouders/verzorgers. Deze vragen en zorgen blijven soms aanhouden door de aard en/of duur van het gedrag, doordat het kind niet leert van gewone opvoedingsprincipes, doordat bepaalde ontwikkelingsgebieden niet op gang lijken te komen zoals verwacht. De ontwikkelingsgebieden op deze jonge leeftijd zijn nog erg nauw verweven met elkaar.

Probleemgedrag kan het symptoom zijn van uiteenlopende onderliggende psychische en/of lichamelijke processen. Moeilijkheden bij een kind kunnen ook samenhangen met omgevingsfactoren zoals een postnatale depressie bij de moeder of stressvolle levensgebeurtenissen.

Gezien onze ambulante wijze van werken zijn onze mogelijkheden beperkt bij crisissituaties.

Aard/duur van het gedrag, opvallende en hardnekkige gedragspatronen:

 • prikkelbaarheid
 • aanhoudende slaap- en/of eetproblemen
 • overgevoeligheid voor geluid of andere prikkels
 • intense woedebuien
 • overdreven angstreacties

Niet leren van gewone omgangsvormen en opvoedingsprincipes:

 • geen troost vinden
 • moeilijk te kalmeren
 • overal opkruipen en aanzitten
 • moeilijk contact kunnen krijgen of kunnen doordringen
 • slecht lijken te gehoorzamen

Ontwikkelingsgebieden verlopen anders dan verwacht:

 • moeite met organiseren van slaap-waakritme
 • motorische problemen
 • taalproblemen
 • weinig of te beperkte belangstelling voor speelgoed
 • moeizame contacten met o.a. leeftijdgenootjes

Uitgangspunten

 • De ontwikkeling van kinderen in deze leeftijdsfase gaat erg snel daarom streven wij naar een snelle en laagdrempelige hulpverlening.
 • De diagnostiek en behandeling wordt zowel op het kind als op de interactie van ouders/verzorgers en kind gericht.
 • De diagnostiek en behandeling multidisciplinair van aard (waarbij ook inbegrepen de somatische aspecten).Procesdiagnostische aspecten van diagnostiek staan bij ons meer op de voorgrond. Diagnostische conclusies zullen op deze jonge leeftijd ook onder groter voorbehoud van verder beloop in de tijd geformuleerd worden.
 • Zorgprogramma’s en behandelmodules zijn gericht op de ontwikkelingsfasen binnen deze groep en de aard van de problematiek.
 • Omdat het van belang is de hulp snel en laagdrempelig te kunnen inschakelen, moet er nadrukkelijk samengewerkt worden met 0e, 1e en 2e lijnsvoorzieningen en moeten er snelle en korte verwijsroutes zijn.

We streven naar een zo kort mogelijke wachttijd, gezien de kwetsbaarheid en groeimogelijkheden van de baby en het jonge kind.

Kind en Jeugd

Tijdens de intake (eerste gesprek) met ouders en kind/ jongere wordt geprobeerd om de problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Hierna volgen gesprekken om de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden goed te leren kennen. Beide ouders worden betrokken bij het hulpverleningsproces en beiden moeten ook hun toestemming daarvoor geven, wanneer beiden het ouderlijke gezag hebben.

Bij gescheiden ouders is er een wettelijke informatieplicht aan beide ouders. Wettelijk moet vanaf 12 jaar, behalve de ouders, ook het kind instemmen met de behandeling. Vanaf 16 jaar is toestemming van ouders niet meer nodig en volstaat toestemming van de jongere zelf.

Meestal is er ook een individueel contact met uw kind (al naargelang de leeftijd in de vorm van een spelcontact of gesprek). In overleg met u en uw kind wordt er een behandelplan opgesteld dat kan bestaan uit enerzijds verdere diagnostiek (psychodiagnostisch onderzoek, kinderpsychiatrisch onderzoek, gezinsonderzoek, schoolobservatie) en anderzijds uit behandeling van ouders en/of kind/jongere.

Tussentijds vindt een adviesgesprek plaats waarin de diagnostische conclusies worden besproken en een voorstel voor eventuele behandeling wordt gedaan. Aan de hand van dit gezamenlijk overleg wordt met u een behandelplan gemaakt.

Wat houdt een behandeling in?

Afhankelijk van de ernst van de problematiek kan de behandeling lang of kort duren.

Voor de 4 t/m 18 jarigen wordt het zorgaanbod op maat gemaakt voor ieder kind of jongere, omdat de zorgen heel uiteenlopend kunnen zijn. Er kunnen zorgen zijn vanuit angststoornissen, depressieve klachten, gehechtheidsproblematiek, adhd, autisme spectrum stoornissen of aan trauma gerelateerde problematiek.

De behandelmethoden die wij bieden zijn verschillend en zijn gebaseerd op de huidige stand van wetenschappelijke kennis en praktijkervaring, volgens richtlijnen van de beroepsgroepen van onze medewerkers.

De behandeling kan bestaan uit opvoedingsadviezen, psycho-educatie, gezinsgesprekken, individuele psychotherapie (cognitieve gedragstherapie, ontwikkelingsgerichte psychotherapie, inzichtgevende psychotherapie) altijd in combinatie met ouderbegeleiding, ouder- kind therapie, EMDR, beeldende (vak-) therapie, psychomotore therapie, medicamenteuze behandeling, ambulante gezinsbehandeling.

Gespecialiseerd adolescententeam

De periode tussen begin puberteit en ongeveer 25 jaar (adolescentie) is een belangrijke ontwikkelingsfase waarin je identiteit wordt gevormd en de groei naar volwassenheid wordt gemaakt. Psychische problematiek in deze leeftijdscategorie heeft daarom ook speciale zorg nodig. Virenze heeft een speciaal adolescententeam in Twente.

Na het eerste kennismakingsgesprek bespreken we een plan van aanpak: wat is er aan de hand, welke hulp heb je nodig en kun je die hulp bij Virenze krijgen of moeten wij je doorverwijzen. Binnen het adolescententeam werken mensen met verschillende opleidingen, die zowel met jou als je ouders kunnen werken. Ondersteunende medicatie en een groepsbehandeling behoren ook tot de mogelijkheden. Vanaf je 16e mag je ook hulp vragen zonder toestemming van je ouders.

Gespecialiseerd volwassenenteam

Volwassenen

Wij bieden psychologische, psychotherapeutische behandeling voor volwassenen (vanaf 18 jaar), zowel kortdurende als langerdurende behandelingen (Basis GGZ en Specialistische GGZ). Ons behandelaanbod richt zich op de behandeling van angst- en stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek en trauma gerelateerde problematiek. Daarnaast bieden wij psycho-educatie bij cliënten waarbij reeds eerder een diagnose gesteld is.

Wij bieden geen psychiatrische en farmaco-therapeutische behandeling. Het is uiteraard wel mogelijk dat de huisarts of een externe psychiater de medicatie voorschrijft en naar ons verwijst voor de psychotherapeutische behandeling. Uiteraard altijd alleen met uw toestemming.

Na de intake wordt in ons multi-disciplinair team besproken wat de meest geschikte en passende behandeling kan zijn voor uw problematiek. Er wordt een behandeltraject aan u voorgesteld.  Er wordt zorgvuldig bekeken welk  therapieaanbod wij u kunnen doen.

Onze behandelmethoden die wij bieden zijn gebaseerd op de huidige stand van wetenschappelijke kennis en praktijkervaring en volgens de richtlijnen van de beroepsgroepen van onze behandelaren.

Behandeling kan bestaan uit psycho-educatie, individuele psychotherapie (cognitieve gedragstherapie, schemagerichte therapie, inzichtgevende psychotherapie), EMDR (traumabehandeling), beeldende therapie en systeemtherapie. Daarnaast is er ook een gecombineerde behandeling  mogelijk van gesprekstherapie in combinatie met  beeldende therapie. Deze gecombineerde behandeling is  krachtig en effectief gebleken.

Voor elk gekozen behandeltraject geldt dat deze regelmatig met u wordt geëvalueerd. Inhoudelijk kan het eerder opgestelde behandelplan dan bijgesteld worden.

Let op: Het is verplicht om u te kunnen legitimeren in de zorg, ook bij kinderen jonger dan 14 jaar. Daarover vindt u hier meer informatie.

Aanmelden

Een aanmelding kan gebeuren op advies van de huisarts, een medisch specialist, zorgloket gemeente of een andere GGZ-instantie. Ouders kunnen met een verwijsbrief van een van deze verwijzers ook zelf aanmelden bij het secretariaat.

Na de aanmelding wordt gekeken of hulpverlening door Virenze aangewezen is of dat andere hulp nodig is. Doorverwijzing naar een andere instelling kan te maken hebben met de aard van de aangemelde problematiek. Voorbeelden : er moet acuut ingegrepen worden in een crisissituatie, er is sprake van een verstandelijke handicap, er is een samenloop van andere problemen in het gezin waarbij eerst vanuit een andere instantie hulp geboden moet worden, een andere instantie is deskundiger op het gebied van de betreffende problematiek.

In dat geval kunnen wij, indien gewenst, de verwijzer adviseren over betere alternatieven.
Bij vragen over de aanmelding kunt u bellen met telefoonnummer 0547-284120.

Virenze streeft ernaar om zonder wachtlijst te werken op al haar vestigingen. Dat wil zeggen dat u een afspraak krijgt binnen een periode van max. 4 weken, tenzij hieronder anders vermeld.

let op: de wachttijden zijn variabel en kunnen dus afwijken van de daadwerkelijke wachttijd. Om het zeker te weten kunt u het beste contact opnemen met de betreffende locatie
 

Actuele Wachttijden

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.