Beekbergen

Kind & Jeugd
Volwassenen
Infantteam

Virenze Beekbergen biedt ambulante geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen in de leeftijd van -9 maanden tot 18 jaar. Daarnaast kunnen ook jong volwassenen in de leeftijd van 18-25 jaar bij ons terecht.

Afhankelijk van de leeftijd worden de ouder(s)/verzorger(s) zoveel mogelijk betrokken in het diagnostiek- en/of behandeltraject. Het kind en zijn omgeving staan centraal in onze benadering.

Wij verrichten kwalitatief verantwoorde multidisciplinaire diagnostiek en behandeling en werken hierbij vanuit verschillende disciplines en theoretische kaders. Hierdoor zijn we goed in staat om aan te sluiten bij de hulpvraag van ouders en kind. Ook vinden we het belangrijk om nauw contact met de verwijzer te onderhouden.

Wij zijn een klein en enthousiast team dat in zijn werkwijze aandacht heeft voor het unieke van ieder kind/jeugdige. De locatie Beekbergen is gevestigigd op de eerste verdieping van het gezondheidscentrum Papenberg in het centrum van Beekbergen.

Team
Virenze heeft in de regio locaties in Beekbergen, Goor, Wageningen, Nijmegen, Wijchen en Enschede.

Het multidisciplinaire behandel team in Beekbergen bestaat uit:

 • Mevrouw R. Drost, systeemtherapeut/psychotherapeut
 • Mevrouw J. Maat, psychiater
 • Mevrouw M. van Niel, kinder- en jeugdpsychiater/psychotherapeut/IMH-specialist
 • De heer R. Nielen, kinder- en jeugdpsychiater
 • De heer L. Webers, GZ-psycholoog

Het secretariaat bestaat uit:

 • Mevrouw. A. Flight, secretaresse/office manager

Het management bestaat uit:

 • Mevrouw. M. van Mook, regiomanager Midden Oost, klinisch psycholoog/psychotherapeut/IMH-specialist
 • Mevrouw. M. Schoneveld, management assistent regiomanager

ONDERZOEKSFASE

Intake en onderzoek
In het intakegesprek (eerste gesprek) wordt nader ingegaan op de klachten. Meerdere gesprekken zijn nodig om de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden goed te leren kennen. Beide ouders worden betrokken bij het hulpverleningsproces en beiden moeten ook hun toestemming daarvoor geven, wanneer beiden het ouderlijke gezag hebben. Bij gescheiden ouders is er een wettelijke informatieplicht aan beide ouders. Wettelijk moet vanaf 12 jaar, behalve de ouders, ook het kind instemmen met de behandeling. Vanaf 16 jaar is toestemming van ouders niet meer nodig en volstaat toestemming van de jongere zelf. Daarnaast zal uw kind individueel onderzocht worden door een kinder- en jeugdpsychiater of psycholoog.
Aanvullend onderzoek
Het komt vaak voor dat de behandelaar in overleg met u besluit tot aanvullend onderzoek. Het kan dan gaan om een niveaubepaling, neuropsychologisch onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, extra psychiatrisch onderzoek, een schoolobservatie of contact opnemen met eerdere hulpverleners en/of school.
Adviesgesprek
Na de intake- en onderzoeksfase vindt een adviesgesprek plaats, waarin de uitkomst van het onderzoek en het advies voor behandeling wordt besproken. In overleg met u wordt hierop volgend een behandelplan gemaakt.

BEHANDELFASE

Indien er na de intakefase bij onze polikliniek behandeling gaat plaats vinden wordt er een behandelplan opgesteld, dat afhankelijk van de leeftijd door de ouders en/of jongere,  ondertekend dient te worden. Op basis van dit behandelplan zal de behandeling geëvalueerd worden. Afhankelijk van de ernst van de problematiek kan de behandeling lang of kort duren. Om het effect van de behandeling goed te kunnen volgen zal er twee maal per jaar worden gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen.

Behandelmodules die wij momenteel aanbieden:

Al naar gelang de leeftijd van kind/jongere uiten psychiatrische en psychologische problemen zich verschillend. In aansluiting hierop hebben wij voor de verschillende leeftijden specifieke behandelmogelijkheden.

Voor alle leeftijdsgroepen:

 • psycho-educatie
 • farmacotherapie
 • psychotherapie
 • EMDR
 • ouderbegeleiding
 • systeemtherapie
 • ambulante gezinsbehandeling

Indien er voldoende vraag is bieden we tevens verschillende vormen van groepstherapie aan. Dit groepsaanbod wisselt al naar gelang de mogelijkheden.

Infant Mental Health

Onze vestiging beschikt over een infantteam  dat zich richt op jonge kinderen van -9 maanden t/m 5 jaar en hun ouders/verzorgers. Bij deze jonge leeftijd  is de interactie met de belangrijkste verzorgende personen (meestal de ouders) van grote invloed op de ontwikkeling. Daarom worden diagnostiek en behandeling zowel op het kind als op de interactie van ouders/verzorgers en kind samen gericht.

De ontwikkeling en het gedrag van het jonge kind kan allerlei vragen en zorgen oproepen bij zijn ouders. Ouders kunnen zorgen ervaren over achterblijvende ontwikkelingsgebieden, de invloed van ingrijpende gebeurtenissen, zoals een scheiding of traumatische ervaring, op de ontwikkeling van hun kind of de invloed van eigen problematiek op de ontwikkeling van hun kind. Ook kan probleemgedrag een symptoom zijn van uiteenlopende onderliggende psychische en/of lichamelijke processen; samenwerking met mede betrokken artsen is dan van belang. Binnen het traject houden we rekening met deze factoren en zoeken we naar een behandeling die het best aansluit het jonge kind en zijn gezin. We streven naar een zo kort mogelijke wachttijd, gezien de kwetsbaarheid en groeimogelijkheden van de baby en het jonge kind.

In verband met onze ambulante wijze van werken zijn onze mogelijkheden beperkt bij crisissituaties.

Virenze streeft ernaar om zonder wachtlijst te werken op al haar vestigingen. Dat wil zeggen dat u een afspraak krijgt binnen een periode van max. 4 weken, tenzij hieronder anders vermeld.

let op: de wachttijden zijn variabel en kunnen dus afwijken van de daadwerkelijke wachttijd. Om het zeker te weten kunt u het beste contact opnemen met de betreffende locatie
 

Actuele Wachttijden

Let op: Het is verplicht om u te kunnen legitimeren in de zorg, ook bij kinderen jonger dan 14 jaar. Daarover vindt u hier meer informatie.

Aanmelden

Huisartsen, medisch specialisten, jeugdartsen en het CJG kunnen rechtstreeks verwijzen naar Virenze. Ouders kunnen met een verwijsbrief van deze verwijzers ook zelf aanmelden bij het secretariaat m.b.v. de website (onder Aanmelden). Bij vragen over een aanmelding kunt u bellen met het secretariaat op het telefoonnummer 055 - 763 03 69

Na de aanmelding wordt gekeken of hulpverlening door Virenze aangewezen is of dat andere hulp nodig is. Doorverwijzing kan te maken hebben met de aard van de aangemelde problematiek. Waar nodig zullen wij advies geven waar u wel terecht kunt met uw vraag.

Uitsluitingscriteria:

 • Enkelvoudige vraag voor onderzoek naar dyslexie of een andere leerstoornis
 • Problematiek die vanwege de aard dan wel ernst of crisisgevoeligheid om deeltijd of klinische behandeling vraagt
 • Er is sprake van een acute crisissituatie
 • Verslaving die op de voorgrond staat
 • Dusdanig ernstige conflicten of andere problemen in het gezin waarbij eerst vanuit een andere instantie hulp moet worden geboden.
 • Een verstandelijke handicap (IQ < 70)

Indien na aanmelding blijkt dat hulpverlening door Virenze passend is, vindt een intakegesprek (eerste gesprek) plaats. Ter voorbereiding op de intake krijgt u een aanmeldpakket thuis gestuurd.
Dit pakket bestaat onder meer uit vragenlijsten ten behoeve van NAW gegevens en een zorgovereenkomst. Tevens zijn er vragenlijsten over de ontwikkeling en het gedrag van uw kind en of dit passend is bi zijn/haar leeftijd. Deze dient u in te vullen voor het intakegesprek.

 

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.