Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid van de voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen cliënt en Virenze, waarin de cliënt deelneemt aan een behandeling van Virenze.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op een overeenkomst tussen cliënt en Virenze, waarin de cliënt van de diensten van Virenze gebruik maakt.
1.3 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

2. De overeenkomst
2.1 Een overeenkomst tussen u, de cliënt, en Virenze komt tot stand nadat uit de screening een GO is voortgekomen en u telefonisch of face-to-face wordt geïnformeerd over het daadwerkelijk te volgen behandelplan.
2.2 Virenze behoudt zich het recht voor een behandeling te kunnen weigeren indien blijkt dat het volgen van een behandeling bij Virenze niet verantwoord is. In dat geval wordt u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gesteld. Virenze stelt zich niet aansprakelijk voor vergoeding van kosten of schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan een behandeling.
2.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van de duur van de behandeling.

3. Verplichtingen van de cliënt
3.1 De cliënt is verplicht alle door Virenze gestelde verplichtingen, instructies en beperkingen in acht te nemen.
3.2 De cliënt garandeert dat hij/zij alle gestelde verplichtingen en instructies uit de ondertekende Zorgovereenkomst daadwerkelijk naleeft en volgt.
3.3 De cliënt heeft toegang tot 'Mijn Virenze' door middel van het gebruik van een login code en wachtwoord. De login code en het wachtwoord zijn verbonden met de persoonlijke gegevens van cliënt. De cliënt is gehouden om zijn/haar login code en wachtwoord zorgvuldig te bewaren en geheim te houden om verlies, diefstal of misbruik door een derde te voorkomen. Indien verlies, diefstal of misbruik door een derde zich voordoet is de cliënt gehouden om dit zo spoedig mogelijk te melden aan Virenze. De cliënt is tot het moment van melding zelf aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van de persoonlijke website van Virenze dat enkel met de login code en het wachtwoord mogelijk wordt gemaakt.
3.4 De cliënt is verplicht gedurende de behandeling Virenze op de hoogte te stellen van eventuele afwezigheid in verband met vakantie of andere omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat een vertraging in de behandeling optreedt.

4. Gegevensoverdracht
4.1 Virenze heeft op grond van de WGBO een geheimhoudingsplicht. Het is Virenze niet toegestaan om zonder toestemming van de cliënt gegevens die betrekking hebben op de behandeling uit te wisselen met derden.
4.2 Virenze geeft er de voorkeur aan om de huisarts van cliënt te betrekken bij het volgen van de behandeling. In het aanmeldingstraject zal dan ook aan cliënt toestemming worden gevraagd of de huisarts bij de behandeling mag worden betrokken. Indien de cliënt hiertegen bezwaar heeft gemaakt voelt Virenze zich in het kader van een goede en zorgvuldige behandeling wel verplicht om in noodgevallen, wanneer een zwaarwegend belang de doorbreking van de geheimhoudingsplicht rechtvaardigt, zonder toestemming van de cliënt gegevens uit te wisselen met de huisarts van cliënt. Virenze benadrukt dat het om noodgevallen moet gaan en dat Virenze eerst al het mogelijke probeert om het probleem op te lossen wil een doorbreking van de geheimhoudingsplicht plaatsvinden.

5. Betaling
5.1 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zijn op de overeenkomst tussen Virenze en de cliënt, de gebruikelijke door Virenze te hanteren vergoedingen en prijzen van toepassing. Voor de te hanteren prijzen en vergoedingen en alle verdere informatie over de betalingen verwijst Virenze naar de betalingsvoorwaarden die op de algemene website zijn geplaatst.
5.2 Indien de betaling niet geschiedt binnen de betalingstermijn, zal er een aanmaning naar de cliënt worden verstuurd, welke als ingebrekestelling te gelden heeft. Bij het uitblijven van de betaling na de redelijke termijn die is gesteld in de aanmaning, is de cliënt in verzuim. Het verzuim van cliënt is een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen op grond van de overeenkomst die geldt tussen cliënt en Virenze. Deze tekortkoming brengt met zich mee, de gevolgen die de wet aan dergelijke tekortkomingen verbindt en een vergoeding van kosten die voor rekening van cliënt komt.
5.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van cliënt zijn de vorderingen van Virenze op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

6. Opzegging
6.1 Voor zowel cliënt als Virenze bestaat de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen indien blijkt dat niet het beoogde doel zal worden bereikt of dat het niet medisch verantwoord is voor cliënt om de behandelingen voort te zetten.
6.2 Virenze behoudt zich ook het recht voor de overeenkomst met cliënt op te zeggen, indien van de cliënt gedurende de behandeling een bepaalde periode niets wordt vernomen. De lengte van deze periode wordt bij aanvang van de behandeling in de behandelovereenkomst vastgelegd.

7. Opschorting en ontbinding
7.1 Virenze behoudt zich het recht voor de verplichtingen aan de zijde van Virenze op te schorten, indien:
(1) de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de zorgovereenkomst;
(2) na het sluiten van de overeenkomst Virenze ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt zijn/haar verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tegemoetkoming haar rechtvaardigt.
7.2 Virenze behoudt zich ook het recht voor om de overeenkomst te ontbinden, indien:
(1) de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
(2) zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag worden verwacht.
7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Virenze op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.
7.4 Indien Virenze de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. De cliënt kan dan geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoedingen.
7.5 Virenze behoudt het recht schadevergoeding te vorderen.

8. Overmacht
8.1 Partijen schieten niet tekort in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, indien de tekortkoming niet is te wijten aan de schuld van cliënt of Virenze en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van cliënt of Virenze komt.
8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de cliënt of Virenze Internettherapie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de cliënt of Virenze niet in staat is de verplichtingen na te komen.
8.3 Voor zowel de cliënt als Virenze bestaat de mogelijkheid gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is de cliënt of Virenze gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De cliënt of Virenze is dan niet verplicht tot vergoeding van schade.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Indien blijkt dat Virenze tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen kan zij hiervoor slechts aansprakelijk worden gesteld, indien sprake is van opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die cliënt betaalt voor het volgen van een Virenze behandeling. Virenze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade.
9.2 Virenze is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de cliënt. De cliënt vrijwaart Virenze tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
9.3 Virenze kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van zowel de algemene als persoonlijke website van Virenze. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen.
9.4 Virenze kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de algemene en persoonlijke website van Virenze kan worden verkregen, waaronder schade aan de hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur, indien dit voor Virenze niet kenbaar kan zijn geweest.
9.5 Virenze kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die de cliënt lijdt door het gebruik van de algemene en persoonlijke website of in verband met de zorgdiensten waarvan de cliënt gebruik maakt.

10. Intellectuele eigendom
10.1 Het intellectuele eigendom van de Virenze-applicaties ligt bij Virenze.
10.2 Het is Virenze te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder de algemene voorwaarden en de disclaimer te wijzigen. Virenze kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Virenze is als enige bevoegd om wijzigingen aan te brengen.

11. Privacy
11.1 Virenze zal de gegevens van de cliënt vertrouwelijk behandelen. Met betrekking tot het gebruik van deze gegevens heeft Virenze een privacy verklaring opgesteld. Deze privacy verklaring treft u aan op deze website.

12. Klachten
12.1 Mocht een cliënt een klacht hebben jegens Virenze dan zal Virenze handelen conform het klachtenreglement. Dit klachtenreglement treft u aan op deze website.

13. Bijzondere bepalingen
13.1 Virenze handelt conform de Wet BIG, de WGBO, WBP en de Kwaliteitswet Zorginstellingen.
13.2 Bijzondere bepalingen met betrekking tot de rechten van de internet site zijn in een aparte disclaimer opgesteld. Deze disclaimer treft u aan op de website.

14. Geschillen
14.1 Op elke overeenkomst tussen de cliënt en Virenze is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is de rechter van het arrondissement Maastricht bevoegd.

Ervaringen met Virenze

“Na een intensieve training houd ik nu zelfs tijd over!”
“Ik denk dat ik het alleen nooit had aangekund.”

Zoek uw vestiging

Met 30 vestigingen in het hele land vind je snel een lokatie in jouw omgeving.